สาขาคุ้มครองผู้บริโภค
บทคัดย่องานประกวดนำเสนอวิจัยกระทรวงสาธารณสุข
ปีเดือนวัน ชื่อ-สกุลผู้วิจัย เรื่อง
2556/9/11 ชิรากร บุญลี ผลของระยะเวลาการไหลของน้ำนมในหญิงหลักคลอดที่ถูกนวดเต้านมด้วยลูกประคบสมุนไพร [pdf]
2556/9/11 เด่นชัย ดอกพอง การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพอำเภอขุขันธ์ [pdf]
2556/9/11 วิทยา อินคำแหง และคุณะ การจัดการลดความเสี่ยงจากการใช้ยาอันตรายในชุมชนแบบบูรณาการ ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ [pdf]
2556/9/11 ธนภูมิ กางหอม และคุณะ การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานร้านชำมาตรฐานในเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ [pdf]
2556/9/11 สาธิต นฤภัย การประเมินประสิทธิภาพ การใช้งานชุดนำสารละลาย (IV set) ที่ใช้กับเครื่องปั้มของเหลวเข้าสูู่ร่างกาย (Infusion Pump)กรณีการใช้ชุดนำสารละลายที่ราคาถูกมาใช้แทนของที่มีราคาแพงจากต่างประเทศเพื่อลดต้นทุนการรักษา [pdf]
2556/9/11 จิตรกร วนะรักษ์ ความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อนของอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา [pdf]
2556/9/11 เบญจมาศ บุดดาวงศ์ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADR) จากช่องว่างความรู้ของผู้มีประวัติเกิด ADR [pdf]
2556/9/11 อรัญญา จึงรักษ์พงษ์ ผลการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คปสอ.ราษีไสล-ศิลาลาด จังหวัดรีสะเกษ [pdf]
2556/9/11 กาญจนา มหาพล สถานการณ์การปนเปื้อนโลหะหนักในเกลือที่ผลิตจากดินจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554-2555 [pdf]
2556/9/11 วรสุดา ยูงทอง และคุณะ การพัฒนารูปแบบการทบทวนทะเบียนตำรับยาและการนำไปสู่การปฏิบัติ [pdf]
2556/9/11 ประเสริฐ กิตติประภัสร์ การศึกษาเชิงสำรวจสถานการณ์การขายผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านชำจังหวัดแพร่ [pdf]
2556/9/11 พัฒนพร อุ่นวงศ์, กาญจนา มหาพล การประเมินความเสี่ยงจากการบริโภคเกลือดินที่ปนเปื้อนโลหะหนักโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน [pdf]
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกี่
ถนนราชดำริ ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210 โทร/โทรสาร 044 641 366