สาขาบริหารสาธารณสุข นโยบายสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุขทั่วไป
บทคัดย่องานประกวดนำเสนอวิจัยกระทรวงสาธารณสุข
ปีเดือนวัน ชื่อ-สกุลผู้วิจัย เรื่อง
2556/9/11 ธันยาภัทร ทองมูล การพัฒนาระบบการบริหารจัดการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพผู้ติดสารเสพติดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ [pdf]
2556/9/11 พาณี ขอสุข KUDCHUM MODEL : สู่ชีวิตใหม่ห่างไกลยาเสพติด [pdf]
2556/9/11 สุรางค์ศรี ศีตมโนชญ์ และคณะ การพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรอย่างมีส่วนร่วมโดยอาศัยทรัพยากรและศักยภาพในพื้นที่วงรอบที่ 3 จังหวัดภูเก็ต [pdf]
2556/9/11 สุชาติ เนตรสุวรรณ และคุณะ การประเมินผลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนวน ปี 2555 [pdf]
2556/9/11 ประเชิญโชค สมรัตน์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์การสมรรถนะบุคลากรประจำโรงพยาบาส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2556 [pdf]
2556/9/11 เชน อะทะไชย การพัฒนาระบบติดตามประเมินผลโครงการ [pdf]
2556/9/11 วิชญาพัลส์ ไชยสมบัติ แรงจูงใจที่ทำให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ามารับการรักษาในระบบสมัครใจ กรณีศึกษาในพื้นที่อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม [pdf]
2556/9/11 ภาณุมาศ เสาประโคน ศึกษาพฤติกรรมที่มีต่อการใช้ปรอทวัดไข้แบบธรรมดาและแบบประยุกต์ของเด็กอายุ 2-5 ปี ที่มารับบริการ ณ คลินิกเด็ก แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประาสาท [pdf]
2556/9/11 ดวงเดือน นรสิงห์, สุนทรี ศรีโกไสย ความสัมพันธ์ระหว่างข้อบ่งชี้ในการรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตจากสุรา เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลสวนปรุง และปัญหาทางการพยาบาลใน 3 วันแรกรับ [pdf]
2556/9/11 สุนทรี ศรีโกไสย และคณะ การพัฒนาและทดสอบคุณภาพของแบบวัดความรุนแรงของการติดสุรา [pdf]
2556/9/11 สิริวรรณ ศรแก้ว ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขุนหาญ [pdf]
2556/9/11 ภรณ์วรัญธ์ จุนทการบัณฑิต การพัฒนามาตรฐาน ตัวชี้วัด และการประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.จังหวัดพิษณุโลก [pdf]
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกี่
ถนนราชดำริ ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210 โทร/โทรสาร 044 641 366